Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Duurzaamheid

Wat is "duurzame ontwikkeling" op vlak van de landbouw?

De doelstelling van Vegaplan is een gezonde, regelmatige en voldoende landbouwproductie met een minimaal impact op het milieu en met zorg voor het voortbestaan van de onderneming. Daarvoor is een evenwicht nodig tussen milieu-, sociale en economische aspecten.

Het milieuaspect heeft vooral betrekking op een goed beheer van natuurlijke bronnen met het oog op het voortbestaan ervan in de toekomst. Ook biodiversiteit, kwaliteit van het drinkwater en van de lucht en afvalpreventie komen aan bod.

De sociale dimensie heeft vooral betrekking op werkomstandigheden, opleiding en toegang tot allerlei diensten.

De economische dimensie gaat over het efficiënt gebruik van de middelen, de competitiviteit en het voortbestaan van de onderneming.

Gezien de veelheid aan lastenboeken, vragenlijsten en checklists betreffende duurzaamheid in de plantaardige sector, werd een overlegplatform van de voedingsketen samengesteld (met de vertegenwoordigers van de retail, de productie en de foodservices), met als doel de inventaris op te maken van al de eisen betreffende ‘duurzame ontwikkeling’. Dit platform moest een generiek kader definiëren maar ook aan de verschillende schakels de mogelijkheid waarborgen om hun eigen visie te ontwikkelen. Het platform heeft samengewerkt met UGent. Op basis van dit werk heeft Vegaplan verschillende aspecten in haar lastenboek (dat voordien al een paar punten betreffende milieubescherming omvatte) opgenomen. De door de landbouwer te leveren inspanningen om de drie dimensies van duurzaamheid zijn realistisch, haalbaar en zijn essentieel voor de geloofwaardigheid van het systeem.

De Europese richtlijn voor de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen bepaalt een reeks maatregelen om te verzekeren dat geen biobrandstoffen geproduceerd worden op basis van grondstoffen afkomstig uit grond van groot belang voor de biodiversiteit. Normaalgezien moeten de producenten van biobrandstoffen deze maatregelen betreffende biomassa binnen de landbouwondernemingen controleren. Om deze bijkomende controle te voorkomen zijn bedoelde maatregelen in de Vegaplan Standaard opgenomen.