Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

CodiplanPlus Rund

Het CodiplanPLUS Rund lastenboek kadert in de Belbeef Standaard (vroeger "Generiek Lastenboek Rundvlees of GLR" genoemd). Het is tot stand gekomen door de vergelijking van de verschillende gebruikelijke lastenboeken voor de rundvleesproductie, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de sectorgids. Enkel de punten die gemeenschappelijk zijn tussen de verschillende lastenboeken, zijn weerhouden in het CodiplanPLUS Rund lastenboek. 

CodiplanPLUS Rund omvat het algemeen gedeelte en het specifieke gedeelte voor de runderen van de sectorgids G-040, plus een 16 tal bijkomende vereisten. Deze bijkomende vereisten omvatten voornamelijk dierenwelzijnsnormen. De bijkomende voorwaarden op de checklist CodiplanPLUS Rund worden gecontroleerd tijdens de audit van de G-040. 

Nieuwe versie lastenboek vanaf 07/04/2017

Op 30 maart 2017 keurde de raad van bestuur de nieuwe versie van het lastenboek goed. Dit werd vervolgens gepubliceerd op 7 avril 2017. Er geldt een overgangsperiode van 3 maand, wat betekent dat de controle instellingen die veebedrijven controleren in het kader van dit lastenboek, vanaf 07/04/2017 volgens deze nieuwe versie mogen werken, in samenspraak met de veehouder. Vanaf 07/07/2017, dus na het verstrijken van de overgangsperiode, mag er enkel nog volgens de nieuwe versie gewerkt worden. 

Wat is er precies veranderd ten opzichte van de vorige versie voor veehouders? We lichten de verschillen hier kort toe. 

 • Jaarlijkse registercontrole (inventaris runderen): zie hieronder "Verplichting registercontrole binnen Belbeef Standaard"
 • Aanbeveling om met metaaldetecbare naalden te werken. Op die manier kunnen afgebroken naalden nog gedetecteerd en verwijderd worden in een snijzaal met metaaldetectie. 
 • Het melden van afgebroken naalden aan de volgende schakel. Als men weet heeft van een afgebroken naald, kan men immers gericht op zoek gaan om de naald te verwijderen, zodat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, en voor het imago van het gecertificeerde vlees. 
 • Aanbeveling om de gebruikte antibiotica te registeren in de door de overheid beheerde databank. SanitelMed , al dan niet via de private systemen AB Register of Bigame. Bedoelingis uiteraard de antibioticaresistentie tegen te gaan. 
 • Herkomst: "Triple B". Om gecommercialiseerd te kunnen worden binnen het systeem, geldt de zogenaamde "triple B". Dit houdt in dat de dieren 1: geboren, 2: afgemest en 3: geslacht en verwerkt dienen te worden in een Belgisch bedrijf. Wanneer een consument Belbeefvlees koopt, is hij zeker dat het geen geïmporteerde runderen of vlees betreft, en steunt hij actief de belgische economie en de veehouders in het bijzonder. 
 • Bevleesheid S of E voor stieren. Stieren moeten de S of E conformatie hebben, om als Belbeefvlees gecommercialiseerd te kunnen worden. 

Lastenboek

Het Lastenboek CodiplanPLUS betreft de voorwaarden voor de rundveehouder. 

De Belbeef Standaard geeft naast de voorwaarden voor de veehouder, ook die voor de andere schakels, zoals de veevoederleveranciers, de vee transporteurs, de slachthuizen en uitsnijderijen weer. Het CodiplanPLUS Rund lastenboek maakt dus integraal deel uit van de Belbeef Standaard. 

Dit wordt hieronder schematisch weergegeven. 

De checklijst "CodiplanPLUS Rund" geeft enkel de bovenwettelijke bepalingen weer. 

De checklijst "CodiplanPLUS Rund" inclusief de sectorgidsvoorwaarden" geeft zowel de wettelijke (uit de sectorgids) als de bovenwettelijke voorwaarden weer. 

Hoe verloopt de audit?

Bij de CodiplanPLUS audit worden de algemene eisen en de eisen specifiek voor runderen uit de Sectorgids G-040 gecontroleerd, evenals de eisen uit het CodiplanPLUS Rund lastenboek. 

Enkel wanner de veehouder al in het bezit is van een certificaat voor de Sectorgids G-040, en tijdens de looptijd van dit certificaat dezelfde OCI ook een audit uitvoert voor CodiplanPLUS Rund, moeten enkel de eisen uit het lastenboek CodiplanPLUS Rund worden geauditeerd. Het CodiplanPLUS Rund certificaat is geldig voor drie jaar en draagt dezelfde einddatum als het Sectorgids G-040 certificaat. 
 

Hoe instappen?

Als u zich wenst te laten certificeren voor CodiplanPLUS Rund kan u hiervoor een aanvraag indienen bij een door Codiplan erkende OCI (Onafhankelijke Certificering Instelling). De lijst erkende OCI's vindt u hier

We raden u aan om hiervoor de offertetool te gebruiken, die u toelaat een offerte te vragen bij verschillende OCI's. Mocht u al gecertificeerd zijn voor andere lastenboeken of sectorgidsen, vraag dan zeker een offerte bij de OCI waar u al klant bent, om maximaal van combi-kortingen te kunnen genieten. 

Deze aanvraag wordt definitief door het ondertekenen van 2 overeenkomsten. U sluit een overeenkomst met

 1. De OCI van uw keuze, waarmee u deze de opdracht geeft de audit voor CodiplanPLUS Rund op uw beslag uit te voeren (bijlage 4, zie verder)
 2. Met Codiplan en Belbeef, waarmee u aan ARSIA en DGZ de toestemming geeft om Belbeef en Codiplan te informeren over de gegevens betreffende de runderen van uw beslag. Om geldig te zijn moeten deze twee overeenkomsten worden getekend door de sanitair verantwoordelijke van het beslag (bijlage 5, zie verder). 

Indien na controle van ARSIA/DGZ zou blijken dat niet alle op de overeenkomst vermelde gegevens overeenstemmen met de gegevens in Sanitel, wordt de certificatieaanvraag niet aanvaard en is de overeenkomst niet geldig. 

Zolang er geen aanvaarde overeenkomst bestaat, en bijgevolg de rundgegevens van het beslag niet consulteerbaar zijn in de Belbeef databank, kan er geen CodiplanPLUS Rund audit worden uitgevoerd. Deze gegevens zijn immers noodzakelijk om te kunnen nagaan of de dieren Belbeef Standaard waardig zijn. 

Bij een wijziging van het beslagnummer, van de sanitair verantwoordelijke of van het vestigingsadres van de onderneming, moeten nieuwe overeenkomsten worden getekend. 

Documenten

Overeenkomst veehouder-OCI (bijlage 4 van de certificeringsregeling)

Overeenkomst veehouder-Codiplan-Belbeef (bijlage 5 van de certificeringsregeling) 

De bijlage 5 van de certificeringsregeling moet, ingevuld en ondergetekend, opgestuurd worden

·                  via e-mail naar volgende adressen :

                     o  info@codiplan.be

                     o  info@belbeef.be

·                  of per post naar het volgende adres :

                         Belbeef vzw

                         Havenlaan 86C/202B

                         B-1000 Brussel

De dierspecifieke eisen van de verschillende retailers

Naast de basisvereiste om als rundveehouder te voldoen aan CodiplanPLUS Rund (als onderdeel van Belbeef Standaard), hanteren de verschillende retailers ook karkasspecifieke eisen. Deze worden automatisch afgetoetst thv het slachthuis, op basis van de beschikbare Sanitel -en slachtgegevens. 

Het is dus best mogelijk dat u als bedrijf gecertificeerd bent voor CodiplanPLUS Rund, maar dat niet alle door u geleverde runderen gecommercialiseerd kunnen worden voor een bepaalde retailer, omdat het karkas niet voldoet aan de dierspecifieke eisen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de criteria die door de retailers gebruikt worden:

Verplichting registercontrole binnen Belbeef Standaard

In het kader van de Belbeef Standaard ontvangen wij vanwege de slachtuizen regelmatig meldingen van foute gegevens op het runderpaspoort wat betreft de geboortekenmerken (geslacht, rastype en haarkleed). Deze fouten vereisen een correctie in de Belbeef database, omdat ze van belang zijn om te kunnen beoordelen of een dier al dan niet aan de karkasspecifieke criteria van de afnemers voldoet (Zie ook op de website van Belbeef via deze link ). Als bij voorbeeld een stier foutief geregistreerd staat als koe op het runderpaspoort, dan zal dit dier niet toegewezen kunnen worden aan een afnemer die enkel stieren aankoopt. 

Door de belangrijke impact die dergelijke fouten in het signalement van het dier op het systeem hebben, die bovendien vooral nadelig zijn voor de betrokken veehouders, heeft de Raad van Bestuur van Belbeef beslist om in de Belbeef Standaard een bijkomende voorwaarde op te nemen, namelijk de jaarlijkse controle door de veehouder op de correctheid van de diergegevens in Sanitel. 

"Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de bemonsterde dieren correct zijn wat het geslacht, het rastype en het haarkleed betreft."

De volgende procedure wordt gevolgd:

 • De veehouder moet minstens één keer per jaar de correctheid van de paspoorten van zijn runderen controleren. Dit kan op twee manieren: 
  • Elektronisch via de online toepassing.
   • Bij ARSIA is dit "Cerise". In deze handleiding (klik hier ) vindt u de te volgen procedure om uw registercontrole te melden. 
   • Bij DGZ is dit "Veeportaal". De handleiding voor het uitvoeren van de registercontrole via Veeportaal kan u terugvinden op de website van DGZ via volgende link . Tijdens de audit moet de veehouder de betrokken melding aan de auditor tonen. Dit kan ofwel rechtstreeks in de online toepassing ofwel via een afprint met vermelding van het meldingsnummer. 
  • Op papier. In dit geval moet de veehouder de het efgedrukte register kunnen tonen met de handgeschreven verklaring dat alle runderen gecontroleerd en indien noodzakelijk (bij vaststelling van fouten) gecorrigeerd zijn. 

Verder informeert Belbeef systematisch de OCI die het beslag gecertificeerd heeft, telkens wanneer een fout op de Sanitelgegevens opgemerkt en gecorrigeerd dient te worden. 

De OCI contacteert vervolgens de veehouder en vraagt en bijkomende registercontrole uit te voeren. De veehouders dienen vervolgens binnen de maand een shcrijftelijk bewijs hiervan aan te leveren. 

Dit gebeurt op volgende wijze

 • Door het opsturen van een kopie van de melding in de webtoepassing met melding van het meldingsnummer

of

 • Door het bezorgen van een kopie van het register waarop de controle van de runderen duidelijk zichtbaar is. 

Veehouders die dit bewijs niet aanleveren zullen opgenomen worden in de 10% onaangekondigde controles zoals voorzien in de Belbeef Standaard. 

Deze voorwaarde zal pas mee geauditeerd worden vanaf de lancering van de nieuwe Belbeef Standaard. De concrete datum hiervan wordt later gecommuniceerd. 

Erkende OCI's

Controle op de toepassing van CodiplanPLUS Rund gebeurt door een door Codiplan erkende certificeringsinstelling. Onderstaande Certificeringsinstellingen zijn op dit moment erkend om audits voor het CodiplanPLUS Rund uit te voeren.

 • AIB Vinçotte SA
  rue de l'Economie, 4
  4431 Loncin (Ans)
  Tel: +32 (0)4 263 56 29
  Fax: +32 (0)4 247 03 59
  E-mail:  agrifood@vincotte.be
 • B&S Qualicert
  rue du Pont de Pierre, 7
  7340 Colfontaine
  Tel: +32 (0)65 66 25 75
  Fax: +32 (0)65 66 25 95
  E-mail: info@bsqualicert.be
 • Carah asbl
  rue Paul Pastur, 11 
  7800 Ath
  Tel: +32 (0)68 26 46 97
  Fax: +32 (0)68 26 46 98
  E-mail: oci@carah.be
   
 • Certalent vzw
  Kantoor Vlaanderen: W. de Croylaan, 48
  3001 Heverlee (Leuven)
  Tel: +32 (0)16 31 09 22
  Fax: +32 (0)16 22 42 06
  Kantoor Wallonië : Chaussée de Namur
  1300 Wavre
  Tel: +32 (0)10 84 65 66
  Fax: +32 (0)10 84 65 67
  E-mail:  certalent@bdb.be
 • CKCert vzw
  Technologiepark, 2/3
  9052 Zwijnaarde
  Tel: +32 (0)9 330 10 20
  Fax: +32 (0)9 330 10 29
  E-mail:  info@ckcert.eu
 • Comité du lait
  Route de Herve, 104
  4651 Battice
  Tel: +32 (0)87 69 26 30
  Fax: +32 (0)87 69 26 40
  E-mail:  annette.konigs@comitedulait.be
 • Quality partner sa
  rue Hayeneux, 62
  4400 Herstal
  Tel: +32 (0)4 240 75 00
  Fax: +32 (0)4 240 75 10
  E-mail: info@quality-partner.be
 • Promag sprl
  Centre d'Entreprises et d'Innovation. Parc d'activités économiques de Aye
  Rue Féher 1 - 6900 Marche-en-Famenne
  Tel: +32 (0)84 46 03 46
  Fax: +32 (0)84 46 06 47
  E-mail: info@promag.be
 • SGS Belgium NV
  Noorderlaan, 87
  2030 Antwerpen
  Tel: +32 (0)3 545 47 36
  Fax: + 32 (0)3 545 47 45
  E-mail:  be.cts.acs@sgs.com

Kiezen voor een OCI

U kan bij een OCI een  offerte aanvragen